چه سنی رو می خوای ذوق زده کنی ؟

فروشگاه سبز انگشتی

چرخونه جوایز

شما هر روز می توانید یکبار بصورت رایگان چرخونه جایزه را بچرخانید
و سپس برای چرخاندن گردونه هربار 10 امتیاز از حساب شما کسر خواهد شد
برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید