برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

هر روز می توانید یک بار به صورت رایگان گردونه جوایز را بچرخانید.
سپس برای هربار چرخاندن به 10 امتیاز نیاز دارید.